วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แผนพัฒนาองค์กร

กระบวนการในการระดมความคิดเห็นโดยมีวิธีการจัดทำในรูปของคณะกรรมการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ระดับอำเภอ ซึ่งเป็นการระดมความต้องการ ปัญหา และอุปสรรคและข้อเสนอแนะขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในพื้นที่ของอำเภอนั้นๆ และแต่ละอำเภอก็จะจัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละอำเภอนั้นส่งต่อมายังคณะกรรมการจัดทำและประสานแผนระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดมาจาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด ประธานมูลนิธิ ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมกันพิจารณารวบรวมแผนของแต่ละอำเภอ จัดทำเป็นแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถเห็นถึงภาพรวมของจังหวัดว่า มีทรัพยากรในการบริหารงานเท่าใด อย่างไรและจะจัดสรร ทรัพยากรเหล่านั้นไปให้ตรงกับความต้องการของแต่ละอำเภอเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิ ภาพส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจังหวัดเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดทำบริการสาธารณะอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

2 ความคิดเห็น: